Renault med handicaplift

50 passagerer

kaffemaskine og Toilet

Scania 52 passagerer

kaffemaskine og toilet

Neoplan dd 78 passager

Kaffemaskine + Toilet

Neo-plan  50 passagerer

Kaffemaskine + toiletRenault 54 passager

Kaffemaskine og toilet

Scania Izar I6 med handicap lift

50 passagerer

kaffemaskine + toilet